පූජනීය අපගේ දේශකයනන් වහනසේලා

දේශනය පටිගතකරවාගැනීමට අවශ්‍ය ස්ථානය

දේශනය පටිගතකිරීමේ දිනය

විකාශනය කරවාගැනීමට අවශ්‍ය දිනය

දේශනය පවත්වාගැනීමට අවශ්‍ය ස්වාමින් වහන්සේලා තුන්නමක් තෝරාගන්න

ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමිමාතර මහින්ද හිමිඋණුවතුර බුබුලේ පියදස්සි හිමිලුණුගම්වෙහෙරේ සුනීත හිමිකඩිංගල විනීත හිමිගල්ලෑල්ලේ පඤ්ඤාසාර හිමිහසලක සීලවිමල හිමිමාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමිදඔගොල්ලේ පදුමසිරි හිමිකරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම හිමි